Untitled-2

Konferencja.

 Aktualizacja 15.08.2015

Szanowni Państwo !

Swoją obecnością na konferencji zaszczycą nas ekspertki i eksperci, Panie i Panowie:


Pan dr Marcin Poręba, ekspert Fundacji Tarcza (specjalista w zakresie stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa narodowego, administracji publicznej oraz audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej), wystąpienie pt. ” Narzędzia badające efektywność społeczną i ekonomiczną zmiany formy realizacji  usług społecznych – edukacji podstawowej – na formę ich kontraktowania”.


 Pani Iwona Kamieńska, ekspert Fundacji Tarcza (Specjalista ds. PR i social media, dziennikarz), wystąpienie  pt .„Psychospołeczne determinanty procesu kontraktowania zadań  z zakresu edukacji podstawowej na rzecz trzeciego sektora-przyczyny  sukcesów i porażek  realizacji procesu uspołeczniania polskiej oświaty w oparciu o projektowe studia przypadków”.


 Pani Grażyna Kowalik, Wójt Gminy Hanna ( Pani wójt nie trzeba przedstawiać J ), wystąpienie pt.Studium przypadku wdrożenia modelowego rozwiązania przekazania szkół do NGO w gminie Hanna”.


  Pani Renata Franczak-Bodziony, radca prawny (posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie analizy działalności jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, znajomość  przepisów systemu oświaty i zasad funkcjonowania placówek systemu oświaty), wystąpienie pt.  „Procedura informacyjna pracowników szkoły w procesie przejęcia szkoły w trybie art. 5 ust. 5g ustawy o systemie oświaty (problemy występujące w praktyce).


Pan Tomasz Leśniowski, Członek Stowarzyszenia Project Management Polska; Członek Zarządu Stowarzyszenia IPMA Polska( ekspert w zakresie tworzenia i zarządzania projektami organizacyjnymi, inwestycyjnymi, doradczymi i szkoleniowymi), wystąpienie pt. „Nowe wyzwania – nowe kompetencje. Zmiana postrzegania roli osób zarządzających szkołą po przejęciu placówki od samorządu”


  Pani Lucyna Gąsiorowska, radca prawny (specjalizuje się w zagadnieniach prawa samorządowego, administracyjnego oraz oświatowego), wystąpienie pt. “Odpowiedzialność dyrektora przejętej szkoły oraz jej organu prowadzącego za niezgodne z zasadami wydatkowanie i rozliczanie dotacji oświatowych”oraz „Dotacje oświatowe – udzielanie, rozliczanie i kontrola ich wykorzystania w praktyce placówek oświatowych przejętych przez organizacje pozarządowe oraz postulaty de lege ferenda”.


  Pan dr hab. Andrzej Misiołek, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, wystąpienie pt.”Działanie na rzecz promocji przekształceń małych szkół”


  Pan Janusz Kot, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, wystąpienie pt.” Szkoła jako jednostka sektora finansów publicznych”


 

  Pan Krzysztof Ledniowski, mecenas, (specjalizuje się w obsłudze prawnej projektów, kontraktowaniu przez gminy usług społecznych) wystąpienie pt. “Zagadnienia organizacyjne i statutowe przekazania prowadzenia szkoły podstawowej organizacji pozarządowej – problemy praktyczne”.


Oczywiście nie jest to lista zamknięta. Prowadzone są kolejne rozmowy.

Z poważaniem

Witold Bodziony

                       Nowy Sącz                        

biuro@fundacjatarcza.pl 

x

Szanowni Państwo,

W imieniu Fundacji Tarcza, Instytutu Turystyki Sp. z o. o. w Krakowie oraz Gminy Korzenna, realizujących projekt pn. „PL Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu kontraktowania przez gminy usług społecznych w zakresie edukacji podstawowej” numer POKL.05.04.02-00-D68/11-00, pragniemy zaprosić Państwa na konferencję naukową pt. Innowacja w edukacji jako model kontraktowania szkół podstawowych zagrożonych likwidacją. Konferencja odbędzie się w dniach 6-8 września 2015 r. w Krakowie, w Hotelu Europejskim ul. Lubicz 5, 31-034 Kraków

Gościem honorowym konferencji będzie Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik – Rostkowska

Celem konferencji jest upowszechnianie wiedzy o innowacjach w edukacji na przykładzie projektu. W programie konferencji zaplanowano sesje wykładowe, sesje posterowe, panele dyskusyjne, publiczne dyskusje i dyskusje kuluarowe z udziałem przedstawicieli  nauki, MEN, kuratoriów, gmin i samorządów wojewódzkich.

KIEROWNICTWO NAUKOWE KONFERENCJI

prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr – Przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP
Sławomir Kowalski – członek Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP
dr hab. Alina Budniak – Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach
dr hab. Andrzej Misiołek – Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
dr hab. inż. Mariusz Cygnar – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
dr Tadeusz Burzyński – Instytut Turystyki Sp. z o. o. w Krakowie
dr Marcin Poręba – Fundacja Tarcza z siedzibą w Nowym Sączu

SEKRETARZ KONFERENCJI

mgr Magdalena Morańska – koordynator projektu- tel. 608 366 554 mmoranska@fundacjatarcza.pl
mgr Mirosław Wójcik – asystent koordynatora projektu – 608 366 558 mwojcik@fundacjatarcza.pl

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 27 sierpnia 2015 r. drogą mailową pod adres: biuro@fundacjatarcza.pl lub telefonicznie pod numerem 608 366 554 lub 608 366 558. Formularz zgłoszeniowy można pobrać tutaj.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

NIEDZIELA

6 września 2015 r. sala konferencyjna hotelu
  • 13.00 – 14.00 Rejestracja uczestników konferencji
  • 14.00 –  14.15 Powitanie uczestników konferencji, Witold Bodziony, Tadeusz Burzyński
  • 14.15 – 18.15 Dyskusja panelowa ekspertów w obszarach: społecznych, ekonomicznych i prawnych. Czy przekazywanie szkół to przymus czy dobrowolność? Jakie przepisy prawne pomagają a jakie przeszkadzają ? Jakie skutki społeczne ujawniają się lub pozostają ukryte w procesie przekazania szkół?
  • 18.30 Kolacja
  • 19.30 Dyskusje kuluarowe

PONIEDZIAŁEK

7 września 2015 r. sala konferencyjna hotelu
  • 9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników, kawa powitalna
  • 10.00 – 10.30 Innowacyjny model przejęcia przez lokalne organizacje pozarządowe szkół podstawowych zagrożonych likwidacją.  Prezentacja głównych założeń i celów projektu  pt. „PL Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu kontraktowania przez gminy usług społecznych w zakresie edukacji podstawowej”, Witold Bodziony Prezes Zarządu Fundacji Tarcza
  • 10.30 – 11.30  Wystąpienia gości zaproszonych, wystąpienia ekspertów
  • 11.30 – 12.00 Przerwa kawowa
  • 12.00 – 14.30 Wystąpienia ekspertów , dyskutantów i prezentacja „dobrych praktyk”
  • 14.30 – 15.30  Lunch
  • 15.30 – 17.00 Dyskusje kuluarowe, prezentacja pozytywnych i negatywnych przypadków
  • 18.30  Uroczysta kolacja
  • 19.30  Dyskusje kuluarowe

WTOREK

8 września 2015 r. sala konferencyjna hotelu
  • 9.00  - 10.00 Rejestracja Uczestników konferencji, kawa powitalna
  • 10.00 – 13.00 Opracowanie kierunków wdrożeń, podsumowanie i zakończenie konferencji
  • 13.00 – 14.00  Lunch

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji.

Warunkiem udziału w konferencji jest przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: biuro@fundacjatarcza.pl . Zgłoszenie należy przesłać do dnia 27 sierpnia 2015 roku. O zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegaj  sobie prawo przyjęcia ograniczonej liczby osób z danej instytucji. Osoby niezakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Pobierz formularz…

Back to Top